ရခုိင္ၿပည္တြင္ ရုိဟင္ဂ်ာကေလးမ်ား ပညာမသင္နဳိင္ဘဲ အခက္ခဲၿဖစ္ေနသည္။